Atbalsta personāls

Atbalsta personāla sadarbības komanda

Komandas priekšsēdētāja – izglītības psiholoģe Larisa Ābelīte

Administrācijas pārstāvis – mācību daļas vadītāja Ņina Grigorjeva

Komandas locekļi:

Skolotāja - logopēde - Hristīna Adamoviča

Sociālais pedagogs - Anna Beļajeva

Speciālais pedagogs - Anželika Kovaļevska

Medicīnas māsas - Jūlija Ustjanceva, Ņina Lizogub


Atbalsta personāla komandas darba mērķi un uzdevumi

Komandas darba mērķi:

1. veikt mērķtiecīgu pedagoģiskā, sociālā un psiholoģiskā darba organizēšanu un koordinēšanu;

2. sekmēt izglītojamo ar mācīšanās grūtībām, uzvedības un sociālajām problēmām, un citām speciālajām vajadzībām integrēšanu un iekļaušanu izglītības procesā;

3. veicināt skolēnu vecāku (aizbildņu) līdzdalību un sadarbību izglītojamā ar mācīšanās, uzvedības un sociālajām grūtībām izglītības procesā.


Komandas darba uzdevumi:

1. identificēt potenciālo mērķgrupu atbalsta sniegšanai;

2. izpētīt iespējamos mācību grūtību cēloņus un uzvedības traucējumu rašanās cēloņus;

3. noteikt pedagoģisko, sociālo un psiholoģisko palīdzības veidu skolēniem ar mācīšanās grūtībām un izveidot individuālo izglītības plānu;

4. analizēt un apkopot skolas pieredzi izglītības procesa organizēšanā darbā izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un uzvedības problēmām un iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes vadībai;

5. sadarboties ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pedagoģiski medicīnisko komisiju un savā darbībā ievērot tās ieteikumus.


Izglītības psihologs Larisa Ābelīte

Pirmdiena 8.00 – 10.00

Otrdiena 11.30 – 13.30

Trešdiena

Ceturtdiena 11.00 – 13.00

Piektdiena 8.00 – 9.30

Izglītības iestādē strādā saskaņā ar Izglītības likumu, ANO Bērnu tiesību konvenciju, psihologa ētikas kodeksu. Darbības mērķis ir aizsargāt izglītojamā tiesības attīstīties saskaņā ar savām individuālajām psihiskajām īpatnībām un interesēm izglītības iestādes vidē.

 • Izglītības psihologa uzdevums ir izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšana bērna psiholoģisko problēmu gadījumos.

 • Izglītības psihologs palīdz skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un uzvedības traucējumi, konsultē vecākus un skolotājus.

Sociālais pedagogs Anna Beļajeva

Pirmdiena 9.40 – 13.00

Otrdiena

Trešdiena 8.50 – 13.00

Ceturtdiena 10.00 – 11.30

Piektdiena

Uzklausa, informē, konsultē, sniedz atbalstu, izvērtē problēmu un palīdz to risināt, novēro, palīdz risināt konfliktsituācijas, ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās, pēta skolas vidi, sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas, pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus, palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes, koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem, visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Skolotājs - logopēds Hristīna Adamoviča

Pirmdiena 13.40 17.10

Otrdiena

Trešdiena 14.00 – 15.40

Ceturtdiena

Piektdiena 13.40 16.00

 • Veic izglītojamo runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu un radošu personību.

 • Izglītojamos logopēdiskajās nodarbībās uzņem visa mācību gada laikā, ja atbrīvojas vieta, un atskaita, kad novērsti valodas traucējumi.

 • Vispirms uzņem izglītojamos ar izteiktiem valodas traucējumiem, kas rada grūtības pamatizglītības programmu apgūšanā.

Speciālais pedagogs Anželika Kovaļevska

Pirmdiena 8.50 – 12.50

Otrdiena

Trešdiena 8.50 – 12.20

Ceturtdiena

Piektdiena

 • Izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka palīdzības veidus.

 • Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.

 • Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanās traucējumiem un iespējamiem palīdzības veidiem.

 • Sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, sociālo pedagogu, skolas logopēdu.

 • Sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām. Ievēro konfidencialitāti.

 • Palīdz apgūt mācību vielu, rast pielāgojumus, lai bērns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes.

 • Palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.

 • Māca bērnam saskatīt un izmantot savas pozitīvās īpašības, veido skolēnā ticību saviem spēkiem.

Medmāsas Nina Lizogub, Jūlija Ustjanceva

Pirmdiena 7.00 – 17.06

Otrdiena 7.00 – 17.06

Trešdiena 7.00 – 17.06

Ceturtdiena 7.00 – 17.06

Piektdiena 7.00 – 17.06

 • Medmāsa sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos. Kontrolē bērnu imunizāciju, par vakcināciju informē vecākus un nosūtu pie primārās aprūpes vai ģimenes ārsta.

 • Veic pasākumus tuberkulozes profilaksē.

 • Organizē sanitāri – higiēniskos pasākumus izglītības iestādē, infekcijas slimību gadījumos – veic bērnu medicīnisko novērošanu, Veic infekcijas slimību reģistrāciju un nepieciešamos pretepidēmijas pasākumus izglītības iestādē, lai novērstu infekcijas slimību izplatīšanos.